Intralogistyka dla budowy maszyn

Budowa maszyn i urz?dzeń

Mechanical engineering

Demag? jest od dziesi?cioleci niezawodnym partnerem bran?y budowy maszyn oraz urz?dzeń przemys?owych i dostarcza zaawansowane rozwi?zania do nadpod?ogowego transportu ?adunków. Nasz program wci?gników i suwnic obejmuje prawie wszystkie dziedziny budowy maszyn – od ud?wigowienia pojedynczych stanowisk pracy a? po kompletne rozwi?zania intralogistyczne dla linii produkcyjnych.

Niezawodno?? dzia?ania, precyzja, wytrzyma?o?? i najwy?szy standard wykonania technicznego to cechy wyró?niaj?ce wszystkie nasze produkty. Gwarantuje to naszym klientom wysok? dyspozycyjno?? urz?dzeń i stabilno?? procesów produkcyjnych. Oboj?tnie, czy s? to rozwi?zania dla ma?ych, lokalnych zak?adów, czy te? dla du?ych koncernów przemys?owych.

Obszary zastosowań

  • Ogólna budowa maszyn
  • Budowa maszyn ci??kich
  • Prze?adunek

  We wszystkich obszarach zastosowań nasze suwnice i d?wignice zapewniaj? odpowiedni prze?adunek materia?ów, przyczyniaj?c si? do podniesienia produktywno?ci.

  Ogólna budowa maszyn

  Stanowiska pracy w bran?y budowy maszyn wyposa?amy w ergonomiczne rozwi?zania, które umo?liwiaj? ?agodne i precyzyjne manewrowanie cz??ciami. Od magazynu poprzez obs?ug? maszyn i transport wewn?trzzak?adowy a? po wysy?k? – nasze suwnice i wci?gniki zapewniaj? optymalne operowanie ?adunkami.

  Budowa maszyn ci??kich

  Korzystaj?c z szerokiej palety techniki suwnicowej i d?wignicowej, dostarczamy niezb?dne wyposa?enie do wszystkich etapów budowy maszyn ci??kich a nasze urz?dzenia suwnicowe pracuj?ce na trzech poziomach stanowi? kompletne rozwi?zanie intralogistyczne dla przemys?u budowy maszyn i urz?dzeń: suwnice na stanowiskach pracy wspieraj? personel w wykonywaniu poszczególnych czynno?ci monta?owych, suwnice ?rodkowego poziomu zaopatruj? stanowiska pracy w cz??ci monta?owes a suwnice najwy?szego poziomu transportuj? ci??kie cz??ci i przenosz? skompletowane urz?dzenia do dzia?u wysy?ki.

  Prze?adunek

  Równie? przy prze?adunku cennych maszyn i urz?dzeń technika suwnicowa Demag? stanowi nieocenion? pomoc. Na przyk?ad suwnice, które wykonuj? za?adunek maszyny na inne pojazdy transportowe lub? mobilne suwnice portowe odpowiedzialne za prze?adunek na statki – w przypadku maszyn ci??kich pracuj?ce te? w trybie tandemowym.

  Chcete vědět více o na?ich je?ábech?
  Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme v?echny va?e dotazy a pom??eme s technickym ?e?ením pro va?i situaci.