Ma?y ci??ar w?asny, ?atwe prowadzenie

?urawie obrotowe s?upowe i przy?cienne

Demag - ?urawie obrotowe s?upowe i przy?cienne

Z naszego do?wiadczenia i obserwacji rynku wynika, ?e szczególnie uci??liwe i czasoch?onne pod wzgl?dem ergonomii dla pracowników jest r?czny transport, a tak?e dosuwanie lub przemieszczanie stosunkowo ma?ych ?adunków.

?urawie obrotowe, które dost?pne s? w naszej ofercie mog? by? zainstalowane bezpo?rednio na stanowisku pracy i wyposa?one we wci?gniki ró?nego typu. Dzi?ki personalizacji mo?liwe jest ?atwe i szybkie podnoszenie, ?agodny transport i dok?adne oraz bezpieczne odstawianie przedmiotów ró?nego typu i wagi. Pozwala to na znaczn? redukcj? prac przezbrojeniowych i dodatkowych oraz unikni?cie przestojów zwi?zanych z oczekiwaniem na ?urawie halowe. Inne zalety naszych ?urawi obrotowych s?upowych i przy?ciennych:

  • ?atwe i szybkie manewrowanie ?adunkami
  • Wysoki komfort obs?ugi i bezpieczeństwo pracy
  • Ud?wig do 10 000 kg
  • Prosty monta? przy u?yciu mocowań systemowych

Sprawd? nasz? ofert? i przekonaj si? sam na naszej stronie internetowej o zaletach naszych produktów i poznaj szczegó?y techniczne!

Your Contact

Demag contact

Demagcranes

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Polska

E-mail

Telefon:
+48 32 20 54 295

Product information

Zalety w skrócie

Kompleksowa oferta ?urawi

  • Dok?adna gradacja d?ugo?ci wysi?gników i ud?wigów do realizacji specjalnych zadań
  • Ograniczniki obrotu s?u??ce do precyzyjnego ogranicznia k?ta obrotu wysi?gnika
  • Du?y wybór wci?gników Demag
  • Technika sterowania skrojona na miar?: przewodowa lub radiowa
  • Dostawa wraz z kompletnym wyposa?eniem elektrycznym
  • Osprz?t chroni?cy przed warunkami pogodowymi? do instalowania ?urawi?na zewn?trz

?urawie obrotowe s?upowe

Zasi?g obrotu 270° / 300°

?urawie obrotowe s?upowe KBK

?urawie obrotowe s?upowe z wysi?gnikami z profili szynowych systemu d?wignicowego lekkiej konstrukcji KBK przekonuj? swym du?ym - w stosunku do ci??aru w?asnego - ud?wigiem i wysi?giem. Niewielki ci??ar u?atwia obracanie wysi?gnika, u?ycie profili t?oczonych KBK jako d?wigara ogranicza do minimu si?y przesuwu.
Ud?wig
[kg]
Wysi?g
?[m]
? 2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x ?
1000 x x x x ? ?

?urawie obrotowe s?upowe KBK w wersji o zmniejszonej wysoko?ci konstrukcyjnej

Zmniejszona wysoko?? konstrukcyjna oznacza zwi?kszenie wysoko?ci podnoszenia o 290 mm w stosunku do wersji standardowej. Niezale?nie od tego, czy chodzi o zastosowanie w niskim pomieszczeniu, wykonanie prac modernizacyjnych, czy te? zmian? sposobu wykorzystania budynku: Nasze ?urawie s?upowe ze zmniejszon? wysoko?ci? konstrukcyjn? stanowi? w wielu przypadkach perfekcyjne rozwi?zanie.

?urawie obrotowe s?upowe KBK z dwoma wysi?gnikami

Skuteczne rozwi?zanie dla zastosowań przy niewielkim zapotrzebowaniu przestrzennym.? Do perfekcyjnej organizacji stanowiska pracy s?u?? cztery ró?ne uk?ady rozmieszczania wysi?gników. Pozwala to skutecznie zracjonalizowa? indywidualne procedury robocze.
?

?urawie obrotowe s?upowe z profilem dwuteowym D-AS 270

Dzi?ki swej lekkiej konstrukcji oraz wysoko zabudowanemu wysi?gnikowi ?uraw ten ma uniwersalne zastosowanie w ?rednim zakresie obci??eń do 2 000 kg.
Ud?wig
[kg]
Wysi?g
?[m]
? 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x
500 x x x x x x x ? ?
1000 x x x x x ? ? ? ?
1600 x x x x ? ? ? ? ?
2000 x x x ? ? ? ? ? ?

?urawie obrotowe s?upowe

Zasi?g obrotu n x 360°

Tam, gdzie ?ciany, wsporniki lub inne elementy nie ograniczaj? ruchu wysi?gnika, ?urawie obrotowe s?upowe oferuj? decyduj?c? korzy??: zasi?g obrotu obejmuje obszar n x 360°.

?urawie obrotowe s?upowe D-GS 360

?urawie obrotowe s?upowe D-GS przeznaczone do niskiego zakresu obci??eń do 1 000 kg cechuj? si?? szczególnie ma?? wysoko?ci? konstrukcyjn? i niewielkimi wymiarami. Sprawdzaj? si? doskonale wsz?dzie tam, gdzie przy ograniczonej wysoko?ci stropu wymagana jest maksymalna wysoko?? podnoszenia haka.
Ud?wig
[kg]
Wysi?g
?[m]
? 2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x 6,5 ?
500 x x x ? ? ?
1000 x 3,5 ? ? ? ?

?urawie obrotowe s?upowe D-TS 360

Te ?urawie obrotowe to uniwersalne rozwi?zanie w przypadku ?redniego zakresu obci??eń do 5 000 kg. Wysoko zabudowany wysi?gnik umo?liwia równie? w tym przypadku szczególnie du?e wysoko?ci podnoszenia haka. W celu zapewnienia komfortowej obs?ugi ?urawie mo?na wyposa?y? opcjonalnie w elektryczny mechanizm obrotowy.
?
Ud?wig
[kg]
Wysi?g
?[m]
? 2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x x
1000 x x x x x x
1600 x x x x x x
2000 x x x x x x
2500 x x x x x x
3200 x x x x x x
4000 x x x x x x
5000 x x x x x x

?urawie obrotowe s?upowe D-MS 360

Te ?urawie s?upowe wyró?niaj? si? wysokim ud?wigiem przy jednocze?nie du?ym wysi?gu. Wysoko zabudowany wysi?gnik umo?liwia równie? w tym przypadku szczególnie du?e wysoko?ci podnoszenia haka. Zale?nie od potrzeb ?urawie D-MS s? wyposa?one we wci?gnik ?ańcuchowy DC lub wci?gnik linowy?DR. Komfortow? obs?ug? zapewnia opcjonalny elektryczny mechanizm obrotowy.
Ud?wig
[kg]
Wysi?g
?[m]
? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 x x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x x x
500 x x x x x x x x x x x
1000 x x x x x x x x x x x
1600 x x x x x x x x x x x
2000 x x x x x x x x x x x
2500 x x x x x x x x x x x
3200 x x x x x x x x x x x
4000 x x x x x x x x x 11,5 ?
5000 x x x x x x x x ? ? ?
6300 x x x x x 7,5 ? ? ? ? ?
8000 x x x x x ? ? ? ? ? ?
10000 x x x x ? ? ? ? ? ? ?

?urawie obrotowe przy?cienne

Zasi?g obrotu 180° / 360°

?urawie obrotowe przy?cienne KBK

Decyduj?c? zalet? ?urawi obrotowych przy?ciennych jest to, ?e nie zajmuj? powierzchni pod?ogi, poniewa? s? montowane na betonowych ?cianach no?nych lub s?upach hali, a tak?e na maszynach lub instalacjach. Mocowanie jest przy tym bardzo proste, poniewa? konsola wykonana w postaci gotowej do monta?u eliminuje ?mudne pozycjonowanie. ?uraw obrotowy przy?cienny KBK jest przeznaczony do niskiego zakresu obci??eń do 1000 kg.

Ud?wig
[kg]
Wysi?g
?[m]
? 2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x ?
1000 x x x x ? ?

?urawie obrotowe przy?cienne KBK? w wersji o obni?onej wysoko?ci konstrukcyjnej

Obni?ona wysoko?? konstrukcyjna oznacza zwi?kszenie wysoko?ci podnoszenia o 290 mm w stosunku do wersji standardowej. Niezale?nie od tego, czy chodzi o zastosowanie w niskim pomieszczeniu, wykonanie prac modernizacyjnych, czy te? zmian? sposobu wykorzystania budynku - nasze "krótkie" ?urawie stanowi? w wielu przypadkach perfekcyjne rozwi?zanie.

?urawie obrotowe przy?cienne D-AW

?urawie obrotowe przy?cienne D-AW znajduje uniwersalne zastosowanie w ?rednim zakresie obci??eń do 2 000 kg. Niewielki ci??ar w?asny umo?liwia ?atwe obracanie wysi?gnika, równie? z ?adunkiem. Ma?a wysoko?? konstrukcyjna umo?liwia stosowanie wsz?dzie tam, gdzie przy ograniczonej wysoko?ci stropu wymagana jest maksymalna wysoko?? podnoszenia haka.

Ud?wig
[kg]
Wysi?g
?[m]
? 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x
500 x x x x x x x ? ?
1000 x x x x x ? ? ? ?
1600 x x x x ? ? ? ? ?
2000 x x x ? ? ? ? ? ?

?uraw obrotowy przy?cienny D-GW

Dzi?ki konstrukcji dostosowanej do wci?gnika ?ańcuchowego lub linowego Demag, w po??czeniu z wysoko zabudowanym wysi?gnikiem oraz z du?ym ud?wigiem, ?uraw obrotowy przy?cienny D-GW cechuje wyj?tkowo ró?norodny zakres zastosowań.

Ud?wig
[kg]
Wysi?g
?[m]
? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 x x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x x x
500 x x x x x x x x x x x
1000 x x x x x x x x x x x
1600 x x x x x x x x x x x
2000 x x x x x x x x x x x
2500 x x x x x x x x x x ?
3200 x x x x x x x x 10.5 ? ?
4000 x x x x x x x 9.5 ? ? ?
5000 x x x x x x 8.5 ? ? ? ?
6300 x x x x x ? ? ? ? ? ?
8000 x x x 5.5 ? ? ? ? ? ? ?
10000 x x x ? ? ? ? ? ? ? ?