Vnit?ní logistika ve strojírenství

Vyroba stroj? a za?ízení

Vyroba stroj? a za?ízení

Ji? po mnoho desetiletí p?edstavujeme spolehlivého partnera p?i vyrobě stroj? a za?ízení a poskytujeme technologii na míru pro vzdu?nou p?epravu b?emen. Ná? program zdvihacích za?ízení a je?áb? zahrnuje produkty pro témě? v?echny oblasti strojírenství, od zdvihacích technologií pro jednotlivá pracovi?tě a? po celkovy koncept vnit?ní logistiky vyrobních za?ízení.

V?echny na?e produkty se p?itom vyzna?ují spolehlivostí, p?esností, robustností a nejvy??ími standardy p?i technologické realizaci. Zamě?ujeme se tak na vysokou míru provozuschopnosti za?ízení a zaji?tění stabiliních proces??na straně zákazníka. Nabízíme ?e?ení pro malé místní firmy i velké pr?myslové podniky.

Oblasti pou?ití

  • V?eobecné strojírenství
  • Tě?ké strojírenství
  • P?ekládka

Ve v?ech oblastech pou?ití zaji??ují na?e je?áby a zdvihací za?ízení??etrnou p?ekládku zákaznickych vyrobk? a tím p?ispívají ke zvy?ené produktivitě.

V?eobecné strojírenství

Strojírenská pracovi?tě vybavujeme ergonomickym ?e?ením a zaji??ujeme tak ?etrnou a p?esnou manipulaci s obrobky. ?Na?e je?áby a zdvihací za?ízení zaji??ují optimální manipulaci s b?emeny? - od skladu p?es obsluhu stroj? a vnitropodnikovou p?epravu a? po finální?expedici.

Tě?ké strojírenství

Díky ?iroké?paletě produkt? je?ábové techniky a zdvihacích za?ízení dodáváme pot?ebné vybavení pro v?echny procesní kroky p?i vyrobě tě?kych stroj?.?S na?imi je?ábovymi za?ízeními ve t?ech úrovních nabízíme pro vyrobu stroj? a za?ízení komplexní ?e?ení vnit?ní logistiky.

a/? je?áby na nejni??í úrovni pomáhají dělník?m p?i jednotlivych montá?ních krocích

b/? mostové je?áby st?ední úrovně zaji??ují zásobení pracovi?? montá?ními díly

c/? je?áby na nejvy??í úrovni p?epravují tě?ká b?emena a zaji??ují expedici kompletních za?ízení.

P?ekládka

Demag je?ábová technika?p?ispívá vyznamnou měrou také p?i p?ekládce cennych stroj??a za?ízení. Nap?íklad mostové je?áby? zaji??ují p?ekládku na nákladní vozidla.

?

?

?

?

Chcete vědět více o na?ich je?ábech??Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme v?echny va?e dotazy a pom??eme s technickym ?e?ením pro va?i situaci.