Nízká vlastní hmotnost, snadné vedení

Sloupové a nástěnné vykyvné je?áby

Zamě?eno na vy??í produktivitu a ergonomii

Právě ru?ní p?eprava, spojování nebo p?emis?ování srovnatelnych malych b?emen není pouze ?asově náro?ná, ale pro zaměstnance také ergonomicky zatě?ující. Pomocí na?ich vykyvnych a oto?nych je?áb? instalovanych p?ímo na pracovi?ti spole?ně s na?ím velkym vyběrem zdvihacích za?ízení lze s obrobky v?eho druhu lehce a rychle zdvihat, snadno p?epravovat a p?esně ukládat. Vyrazně se tak sni?ují nap?íklad p?ípravné a vedlej?í ?asy a plně se eliminuje eventuální ?ekání na halovy je?áb. Dal?í vyhody na?ich sloupovych a nástěnnych vykyvnych je?áb?:

  • Snadná a rychlá manipulace s b?emeny
  • Vysoky komfort obsluhy a velká provozní bezpe?nost
  • Pro b?emena do 10?000 kg
  • Snadná montá? pomocí systémovych montá?ních prvk?

Vá? kontakt

Demag contact

Je?áby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slany
?eská republika

Telefon:
+420?312?514 111
Fax:
+420 312 514 101

Dal?í informace

Vyhody na první pohled

?iroká palveta je?áb?

  • Jemně odstupňované délky vylo?ník? a nosností pro p?esnou realizaci specifickych po?adavk?
  • Omezeny vykyvu pro p?esné nastavení pracovního dosahu
  • Velky vyběr zdvihacích za?ízení Demag
  • Ovlada?e na míru:Závěsné ovlada?e nebo dálkové
  • Dodání v?etně kompletního elektrického p?íslu?enství
  • P?íslu?enství pro ochranu p?ed povětrnostními vlivy pro? instalaci je?ábu?ve venkovním prost?edí

Sloupové vykyvné je?áby

Rozsah otá?ení 270°/300°

Sloupové vykyvné je?áby KBK

Sloupové vykyvné je?áby s vylo?níkem z profilovych kolejí systému lehkého je?ábu KBK p?esvěd?í díky své velké nosnosti a vylo?ení v poměru v??i vlastní hmotnosti. Díky nízké hmotnosti lze vylo?ník snadno vychylit. Pou?ití dutého profilu KBK jako nosníku zdvihacího za?ízení zaru?uje velmi nízké pojezdové síly.

Nosnost
[kg]
Vylo?ení
?[m]
? 2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x ?
1000 x x x x ? ?

Sloupové vykyvné je?áby KBK s nízkou konstruk?ní vy?kou

Nízká konstruk?ní vy?ka znamená nár?st vy?ky zdvihu o 290 mm v??i standardnímu provedení. Na?e sloupové vykyvné je?áby s krátkymi vylo?níky jsou v mnoha p?ípadech perfektním ?e?ením - a? pro malou světlou vy?ku prostoru, modernizaci nebo změnu v u?ívání stavby

Sloupovy vykyvny je?áb KBK se dvěma vylo?níky

Efektivní ?e?ení pro aplikace s minimální pot?ebou místa.? Pro perfektní uspo?ádání pracovi?tě jsou k dispozici ?ty?i r?zná uspo?ádání vylo?ník?, co? umo?ňuje dále racionalizovat individuální pracovní procesy.

Sloupové vykyvné je?áby z profilu I D-AS 270

Díky lehké konstrukci a nízkému vylo?níku lze tento sloupovy vykyvny je?áb univerzálně vyu?ít ve st?edním rozsahu zatí?ení do 2.000 kg.

Nosnost
[kg]
Vylo?ení
?[m]
? 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x
500 x x x x x x x ? ?
1000 x x x x x ? ? ? ?
1600 x x x x ? ? ? ? ?
2000 x x x ? ? ? ? ? ?

Sloupové oto?né je?áby

Rozsah otá?ení n x 360°

Na místech, kde pohyb vylo?níku není omezován zdmi, podpěrami apod., nabízejí sloupové oto?né je?áby zásadní vyhodu:Rozsah otá?ení je n x 360°.

Sloupové oto?né je?áby D-MS 360

Sloupové oto?né je?áby D-GS pro rozsah nosnosti do 1?000 kg p?esvěd?í mimo?ádně malymi konstruk?ními vy?kami a kompaktními rozměry. Pou?ívají se v?ude tam, kde jsou p?i omezené světlé vy?ce stropu po?adovány maximální vy?ky zdvihu.

Nosnost
[kg]
Vylo?ení
?[m]
? 2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x 6,5 ?
500 x x x ? ? ?
1000 x 3,5 ? ? ? ?

Sloupové oto?né je?áby D-TS 360

Tyto oto?né je?áby nabízejí univerzální ?e?ení pro st?ední zatí?ení do 5?000 kg. Nízko konstruovany vylo?ník umo?ňuje i zde mimo?ádné velké vy?ky zdvihání p?i neomezeném úhlu otá?ení.Pro komfortní ovládání lze je?áby volitelně provozovat také s elektrickym vykyvnym pohonem.

Nosnost
[kg]
Vylo?ení
?[m]
? 2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x x
1000 x x x x x x
1600 x x x x x x
2000 x x x x x x
2500 x x x x x x
3200 x x x x x x
4000 x x x x x x
5000 x x x x x x

Sloupové oto?né je?áby D-MS 360

Tyto sloupové oto?né je?áby p?esvěd?í svou vysokou nosností p?i sou?asně velkém vylo?ení. Nízko konstruovany vylo?ník nabízí i zde mimo?ádné velké vy?ky zdvihání.V závislosti na po?adavcích jsou je?áby D-MS vybaveny ?etězovym kladkostrojem DC nebo lanovym kladkostrojem?DR. Pro komfortní ovládání lze je?áby volitelně provozovat také s elektrickym vykyvnym pohonem.

Nosnost
[kg]
Vylo?ení
?[m]
? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 x x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x x x
500 x x x x x x x x x x x
1000 x x x x x x x x x x x
1600 x x x x x x x x x x x
2000 x x x x x x x x x x x
2500 x x x x x x x x x x x
3200 x x x x x x x x x x x
4000 x x x x x x x x x 11,5 ?
5000 x x x x x x x x ? ? ?
6300 x x x x x 7,5 ? ? ? ? ?
8000 x x x x x ? ? ? ? ? ?
10000 x x x x ? ? ? ? ? ? ?

Nástěnné vykyvné je?áby

Rozsah vykyvu 180°/360°

Nástěnné vykyvné je?áby KBK

Rozhodující p?edností nástěnnych vykyvnych je?áb? je, ?e nevy?adují ?ádnou podlahovou plochu, proto?e se montují na nosné betonové zdi, nosníky hal nebo také na stroje ?i za?ízení. Montá? je p?itom obzvlá?? jednoduchá, nebo? konzola je provedena jako jednotka p?ipravená k montá?i, a odpadá tak náro?né vyrovnávání.Stěnovy vykyvny je?áb KBK je vhodny pro spodní rozsah zatí?ení do 1000?kg.

Nosnost
[kg]
Vylo?ení
?[m]
? 2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x ?
1000 x x x x ? ?

Sloupové vykyvné je?áby KBK ?s nízkou konstruk?ní vy?kou

Malá konstruk?ní vy?ka znamená nár?st vy?ky zdvihu o 290 mm oproti standardnímu provedení.Bez ohledu na to, zda se jedná o nízkou prostorovou vy?ku, moderniza?ní opat?ení ?i změnu vyu?ití objektu - na?e malé konstruk?ní vy?ky jsou ve v?ech p?ípadech perfektním ?e?ením.

Nástěnné vykyvné je?áby D-AW

Stěnovy vykyvny je?áb D-AW je univerzálně pou?itelny ve st?edním rozsahu zatí?ení do 2?000 kg. Nízká vlastní hmotnost umo?ňuje snadny vykyv vylo?níku i s b?emenem.Díky nízké konstruk?ní vy?ce jej lze pou?ít i tam, kde jsou p?es nízkou světlou vy?ku prostoru zapot?ebí velké vy?ky zdvihu.

Nosnost
[kg]
Vylo?ení
?[m]
? 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x
500 x x x x x x x ? ?
1000 x x x x x ? ? ? ?
1600 x x x x ? ? ? ? ?
2000 x x x ? ? ? ? ? ?

Stěnovy vykyvny je?áb D-GW

Nástěnny vykyvny je?áb D-GW je dimenzován pro ?etězovy kladkostroj Demag nebo lanovy kladkostroj Demag a ve spojení s nízkym vylo?níkem a vysokou nosností tedy mimo?ádně rozmanité spektrum vyu?ití.

Nosnost
[kg]
Vylo?ení
?[m]
? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 x x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x x x
500 x x x x x x x x x x x
1000 x x x x x x x x x x x
1600 x x x x x x x x x x x
2000 x x x x x x x x x x x
2500 x x x x x x x x x x ?
3200 x x x x x x x x 10.5 ? ?
4000 x x x x x x x 9.5 ? ? ?
5000 x x x x x x 8.5 ? ? ? ?
6300 x x x x x ? ? ? ? ? ?
8000 x x x 5.5 ? ? ? ? ? ? ?
10000 x x x ? ? ? ? ? ? ? ?